Opći uvjeti poslovanja

E-klik.hr internet trgovina sve informacije potvrđuje pismenim putem (na mail), a ne usmenim putem kako ne došlo do nesporazuma prilikom komunikacije.

A.) INFORMACIJE O PROIZVODU – OPISI, SLIKE, ENERGETSKA UČINKOVITOST

Za svaki proizvod nastojimo kupcu čim detaljnije prezentirati izgled i obilježja proizvoda slikama i opisima osobina te tehničkim podacima.Slike, opise i podatke preuzimamo od proizvođača, zastupnika i /ili uvoznika proizvoda.

Tijekom životnog vijeka proizvoda proizvođač katkad mijenja detalje dizajna na proizvodu, neko od obilježja i/ili tehnički podatak. Te promjene mi prenosimo na naše stranice odmah po saznanju. Međutim mogući su vremenski pomaci, ali i nenamjerne pogreške u prijenosu.

Upućujemo kupce da za svaki detalj u dizajnu proizvoda i/ili tehnički podatak ili obilježje, koje im je bitno za odluku o kupnji tog proizvoda, uz naše slike i opise, potraže i slike i opise na stranicama proizvođača. Ako postoji razlika u odnosu na naše podatke i slike, relevantni su podaci i slike proizvođača. Poželjno je pri tome, da nas sa pitanjima za te podatke kupci i kontaktiraju kako bismo mi, neposrednim kontaktom kod proizvođača, utvrditi točne informacije koje su kupcu bitne.
Na ovaj će se način izbjeći eventualne pogreške pri naručivanju i sa sigurnošću ćemo kupcu ponuditi i isporučiti proizvod koji udovoljava njegovim potrebama.

B.) PREDUGOVORNA OBAVIJEST

Ovdje navodimo sve relevantne podatke o nama, robi i uslugama koje nudimo putem internetske prodaje, te bitnim odredbama ugovornih odnosa koje ćemo vam ponuditi u Ugovoru o prodaji koji ćemo zaključiti sa vama, ako prihvatite našu ponudu i izvršite uplatu traženog iznosa, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o uslugama, Zakona o elektroničkoj trgovini i Zakona o obveznim odnosima.

Podaci o Prodavatelju

1.1. Trgovačko društvo Evijan  j.d.o.o. sa sjedištem u Koprivnici, Dravska ulica 17, 48000 Koprivnica upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS 4980719:, OIB: 55866350714 (u daljnjem tekstu: Prodavatelj).
1.2. E-KLIK.HR je naziv intenet trgovine preko koje Prodavatelj nudi robu i usluge kupcima. Komercijalno osoblje smješteno je na adresi Dravska ulica 17, 48000 Koprivnica.
WEB adresa trgovine je www.e-klik.hr. Adresa za elektroničku poštu je info@e-klik.hr; 
1.3 Radno vrijeme komercijale je od 08 do 16 sati od ponedjeljka do petka. Komunikacija sa kupcima moguća je 24 sata dnevno putem e-maila.
1.4 Prodavatelj je registriran za prodaju roba i usluga putem interneta.
1.5. IBAN Prodavatelja je HR

Ponuda proizvoda i usluga.

Sve robe i usluge koje Prodavatelj nudi navedene su na internet trgovini E-klik.hr. Uz svaki artikl ili uslugu navedeni su svi bitni podaci o njihovim karakteristikama, funkcijama, energetskom razredu i svrsi koju je naveo svaki proizvođač ili davatelj usluge koja se nudi. Uz svaki proizvod istaknuta je maloprodajna cijena za avansno plaćanje, a za usluge čija cijena ovisi o nekoliko parametara ( kao trošak dostave) cijena se unaprijed utvrđuje i navodi u ponudi kupcu na osnovu definiranih parametara Kupca (kao njegova adresa, broj kata, težina kupljenih aparata i sl). Pod gotovinskim cijenom podrazumijeva se cijena za plaćanje općom uplatnicom, virmanom, bankovnom doznakom i internet bankarstvom.

Vrste Plaćanja

Robu i usluge moguće je platiti navedenim  oblicima plaćanja: općom uplatnicom, virmanom, bankovnom doznakom i internet bankarstvom.
Robu i usluge nije moguće plaćati karticama i kreditnim karticama te gotovinom.

Ponuda

Prodavatelj na upit kupca izdaje ponudu u kojoj navodi popis tražene, a raspoložive robe i usluge, rok isporuke i vrijednost ponude za jednokratno plaćanje. Rok isporuke naveden u ponudi počinje teći od dana primitka sredstava na transakcijski račun, odnosno provedenog plaćanja putem kartica.

Pritužba Kupca

Kupac može podnijeti pritužbu prodavatelju na e-mail info@e-klik.hr ili poštom na adresu sjedišta Prodavatelja. Prodavatelj čuva primljene pritužbe i obavezuje se na iste odgovoriti kupcu i postupiti po njima u najkraćem mogućem roku.

Ugovor o prodaji

Na osnovu ove predugovorne obavijesti i izvršenog plaćanja Kupca, Prodavatelj dostavlja Kupcu Ugovor o prodaji zajedno sa računom za plaćenu robu i usluge. Ugovor se šalje elektroničkom poštom.
Ugovor se smatra zaključenim uplatom kupca cjelokupnog iznosa iz ponude.

Jednostrani raskid ugovora

7.1. RAČUNANJE ROKA ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Zaključeni Ugovor o prodaji Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Ako je temeljem primljene ponude zaključen ugovor za više proizvoda i usluga jednostrani raskid ugovora može raskinuti u cijelosti za sve kupljene proizvode i usluge ili samo za pojedine.
Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u ovoj rubrici.
Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe iz plaćene ponude.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Prodavatelj će dostaviti Kupcu bez odgađanja.

7.2.POVRAT ROBE

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka iznad navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.

7.3 TROŠKOVI POVRATA ROBE.

Izravne troškove povrata robe snosi Kupac.

7.4 ODGOVORNOST KUPCA ZA UMANJENJE VRIJEDNOSTI ROBE

U slučaju jednostranog raskida Ugovora Kupac je odgovoran Prodavatelju za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Pri tome se prvenstveno misli na umanjenje vrijednosti robe zbog povrata robe bez orginalne ambalaže odnosno uništenja originalne ambalaže, vidljivog habanja ili štete na uređaju nastale zbog korištenja proizvoda na način koji nije usklađen sa primljenim uputama o instalaciji i korištenju uređaja te zbog fizičkog oštečenja. Za uništenu ambalažu Prodavatelj će umanjiti vraćeni iznos za 10 % iznos uplate koju je primio na svoj transakcijski račun za konkretni proizvod, 20 % ako je vidljivo habanje ili nastala šteta na proizvodu njegovim neodgovarajućim korištenjem, a za vidljivo oštećenje proizvoda za postotak razmjeran veličini oštećenja i umanjenja vrijednosti, ali ne manje od 25 % maloprodajne cijene proizvoda.
Navedena umanjenja vraćenih iznosa primljenih uplata ne odnose se na slučajeve kada kupac vraća proizvod jer je utvrdio njegovu neispravnost, a sve u skladu sa deklariranim svojstvima i funkcijama proizvoda , i usklađeno sa pravima Kupca navedenim u sa jamstvenoj izjavi.
Kupac je dužan vratiti proizvod najkasnije u roku 14 dana od dana navedenog na pismenom zahtjevu za jednostrani raskid Ugovora.

7. 5. POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA NA TRANSAKCIJSKI RAČUN PRODAVATELJA

Povrat novca koji je primio na svoj transakcijski račun Prodavatelj će izvršiti (umanjen za eventualne navedene postotke) tek nakon što mu roba bude vraćena. Gubitak ili oštećenje robe na transportnom putu do Prodavatelja snosi Kupac.

Jednostrani raskid Ugovor nije moguć u slučajevima:

8.1. Kupac ne može tražiti raskid ugovora za naručeni proizvod koji je na temelju njegove specifikacije naručen od proizvođača i /ili uvoznika, a isti se trebao proizvesti (nije standardni proizvod koji proizvođač i /ili uvoznik drže na zalihi – o čemu je Kupac obaviješten od Prodavatelja), a isti je proizveden ili Prodavatelj njegovu proizvodnju više ne može opozvati.
8.2. Kupac ne može vratiti proizvod i /ili tražiti raskid ugovora ako je proizvod fizički oštetio ili nestručnim rukovanjem, suprotno uputama proizvođača, izazvao funkcionalne štete na proizvodu odnosno njegovo uništenje.
8.3.Kupac ne može vratiti proizvod i tražiti raskid ugovora ako proizvod predstavlja medij na kojemu je implementiran software ili neka od elektronskih igara, a proizvod više nije u originalnoj neraspakiranoj ambalaži.
8.4. Kupac ne može tražiti raskid ugovora nakon isteka roka predviđenog ovim Uvjetima za raskid ugovora.

 

Preuzimanje robe

Prilikom preuzimanja robe kupac je dužan pregledati robu te provjeriti da li je roba isporučena bez fizičkih oštećenja. Potpisom dostavnice kupac se odriče naknadnih reklamacija po ovoj osnovi. Kupac nije dužan preuzeti robu sa fizičkim oštećenjem. U slučaju skrivenih oštećenja (unutar aparata, vanjska oštećenja ispod ambalaže…) kupac je dužan sačuvati originalnu ambalažu radi provjere iste, na dijelu nastalog fizičkog oštećenja. Ako se ustanovi da je ambalaža oštećena na dijelu gdje je oštećeni aparat, reklamacija neće biti uvažena, jer se je oštećenje trebalo uočiti prilikom preuzimanja robe.
Ako proizvod koji kupac naruči sadrži granit, siligranit, staklo, kamen ili sličan lomljiv materijal, OBAVEZAN JE OTVORITi ambalažu proizvoda i uvjeriti se da proizvod nije polupan / potrgan / razbijen / oštećen. Kupac ima pravo i dužnost provjeriti proizvod prije samog preuzimanja (bilo da se radi o vlastitom preuzimanju proizvoda na skladištu ili dostavi).
Ako kupac primjeti da je proizvod oštećen, on mora odbiti prihvat takvog proizvod i ne potpisuje dokument o preuzimanju proizvoda.
Upozoravamo da se lošom manipulacijom u transportu proizvod može razbiti, a da sama ambalaža ostane neoštećena. Izgled neoštećene ambalaže nije garancija da je dostavljen neoštećen proizvod. Ako kupac potpiše preuzimanje robe bez primjedbi, a oštećenje nakndano uoči, dostavne službe neće preuzeti odgovornost za oštećenja i svaku takvu reklamaciju za naknadno utvrđena oštećenja oni odbacuju kao neosnovanu!
Ako kupac pošiljku ne prihvati jer je utvrdio oštećenje (ne potpiše prihvat pošiljke), potrebno nas je odmah kontaktirati i mi ćemo kupcu osigurati novi proizvod u najbržem mogućem roku!

Odgovornost za materijalne nedostatke i jamstvena izjava

Kupcu jamčimo sva prava koja mu primjenom Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača pripadaju. Za ispravno funkcioniranje proizvoda jamči proizvođač i/ ili uvoznik, a sve u skladu sa
jamstvenom izjavom koja je dostavljena uz proizvod. Prodavatelj će pružiti Kupcu svaku moguću pomoć u osiguravanju njegovih prava koja mu pripadaju po jamstvenoj izjavi i zakonu.

Obavještavanje Kupca o tijeku ispunjenja ugovora

Prodavatelj obavještava Kupca pismeno (u pravilu elektroničkom poštom) o svakoj fazi realizacije zaključenog Ugovora o prodaji na način da ga obavještava:

  • O primljenoj uplati
  • Dostavlja dostavnicu, račun i tekst Ugovora o prodaji koji je usklađen u svim odredbama sa ovom Predugovornom obavijesti a zaključen je sa kupcem njegovom uplatom ponude
  • O spremnosti robe za preuzimanje ili isporuku
  • O tijeku transportnog puta robe
  • O svim naknadnim podrškama i upitima koje traži ili postavlja Kupac u ostvarenju svojih prava

C.) DETALJNIJE INFORMACIJE O UVJETIMA PRODAJE

Naručivanje robe

Roba se smatra naručenom u trenutku kada Kupac odabere robu i potvrdi način plaćanja koji internet trgovina E-KLIK.HR omogućuje.
Prodavatelj, po zaprimanju Narudžbe, kontaktira Kupca i provjerava isporučivost narudžbe i status kupca, dogovara rok isporuke, uvjete dostave i način plaćanja. Nakon što kupac potvrdi, na osnovu konačne Ponude Prodavatelja, svoju narudžbu i izvrši dogovoreno plaćanje, narudžba se smatra konačnom i Prodavatelj postupa sa isporukom robe sukladno ugovorenom dogovoru.

Cijena robe

Važeća cijena robe za Kupca istaknuta je cijena na web stanicama E-KLIK.HR na dan provedenog plaćanja (karticom) ili izvršene uplate na žiro račun Prodavatelja, odnosno gotovinske uplate na blagajni Prodavatelja.
Pod provedenim plaćanjem podrazumijeva se dan kada je, nakon potvrde narudžbe kupca i njegove uplate karticom putem Corvus Paya, administrator Prodavatelja potvrdio uplatu i tako teretio račun kupca za konačno ugovorenu svotu kupovine.

Trošak Dostave robe

Trošak dostave robe plaća kupac.

Isporuka

Prodavatelj će robu isporučiti Kupcu u skladu s izdanom ponudom Kupcu.
Kupac postaje vlasnik robe nakon što u cijelosti izvrši plaćanje robe i troškove dostave te potpiše dokumente o preuzimanju robe.

Robu za Kupca može preuzeti od Prodavača navedena služba (pravna osoba) ili pojedinac i na adresi koju navede Prodavač. Podaci koje Kupac pošalje Prodavatelju e-mailom o službi/pojedincu smatraju se izdanom punomoći Kupca. Ovlaštena služba/pojedinac žigom i potpisom te navođenjem broja identifikacijske isprave preuzimatelja potvrđuju preuzimanje robe na Dostavnici Prodavatelja odnosno prijevoznika.

Kupac/ovlaštenik potpisom potvrđuje količinu preuzeta robe, neoštećenost ambalaže i neoštećenost samog proizvoda, a sve prema tekstu na Dostavnici. Ako preuzimatelj primijeti oštećenja ili manjak robe treba prije potpisa Dostavnice kontaktirati Prodavatelja i tada postupiti prema naputcima Prodavatelja.

Kupac nakon potpisa Dostavnice i /ili drugog otpremnog dokumenta bez primjedbi i u cijelosti preuzima rizik mogućeg oštećenja proizvoda i po toj osnovi ne može Prodavatelju isticati naknadno utvrđena oštećenja osim ako ona nisu takve prirode da se kod raspakiravanja proizvoda kod preuzimanja, normalnom pažnjom ona nisu mogla utvrditi. Tako utvrđena oštećenja Kupac je dužan bez odlaganja prijaviti Prodavatelju, a svakako prije početka korištenja proizvoda i unutar 3 dana od primitka proizvoda.

Ako proizvod koji kupac naruči sadrži granit, siligranit, staklo, kamen ili sličan lomljiv materijal, OBAVEZAN JE OTVORITi ambalažu proizvoda i uvjeriti se da proizvod nije polupan / potrgan / razbijen / oštećen. Kupac ima pravo i dužnost provjeriti proizvod prije samog preuzimanja (bilo da se radi o vlastitom preuzimanju proizvoda na skladištu ili dostavi).

Ako kupac primjeti da je proizvod oštećen, on mora odbiti prihvat takvog proizvod i ne potpisuje dokument o preuzimanju proizvoda.
Upozoravamo da se lošom manipulacijom u transportu proizvod može razbiti, a da sama ambalaža ostane neoštećena. Izgled neoštećene ambalaže nije garancija da je dostavljen neoštećen proizvod. Ako kupac potpiše preuzimanje robe bez primjedbi, a oštećenje nakndano uoči, dostavne službe neće preuzeti odgovornost za oštećenja i svaku takvu reklamaciju za naknadno utvrđena oštećenja oni odbacuju kao neosnovanu!
Ako kupac pošiljku ne prihvati jer je utvrdio oštećenje (ne potpiše prihvat pošiljke), potrebno nas je odmah kontaktirati i mi ćemo kupcu osigurati novi proizvod u najbržem mogućem roku.

Za robu koju Prodavatelj šalje dostavnom službom koju je odredio Kupac rizik oštećenja i/ili manjka robe, odnosno ne isporuke cijele pošiljke, prelazi na Kupca u trenutku potpisa njegove dostavne službe da je preuzela robu prema specifikaciji i u neoštećenoj ambalaži. Kupac je dužan odmah i bez odlaganja obavijestiti Prodavatelja o manjkavoj isporuci, oštećenju ili neizvršenju dostave. Prodavatelj će pružiti svu moguću pomoć Kupcu za ostvarenje njegovog prava naplate štete od njegove angažirane dostavne službe (dostavom dokumentacije o preuzimanju iz koje je vidljiva količina i stanje robe predate na dostavu).

Ako Kupac preporučenu pošiljku ne preuzme u roku od 7 (sedam) dana od dana priopćenja o preuzimanju, pošiljka se vraća Prodavatelju. Ako Kupac bez opravdanog razloga nije preuzeo poslanu robu te se ona vrati Prodavatelju, Prodavatelj zadržava pravo dodatne naplate realnih troškova neuspjele dostave.

Garancija za ispravno funkcioniranje uređaja

Prodavatelj uz naručenu robu dostavlja Kupcu i jamstveni list proizvođača odnosno uvoznika koji jamči ispravno funkcioniranje uređaja ako se koristi u skladu sa uputama i karakteristikama uređaja te rok u kojem osigurava servisiranje i prodaju zamjenskih djelova. Ako kod stavljanja uređaja u funkciju Kupac utvrdi da isti ne funkcionira na propisni način dužan je o tome odmah obavijestiti Prodavatelja koji će bez odlaganja osigurati kod ovlaštenog servisa (u skladu sa jamstvenim uvjetima) provjeru ispravnosti uređaja i otklanjanje smetnji. Ako ovlašteni servis utvrdi grešku koju ne može otkloniti ili koja traži zahvat na uređaju koji Kupac ne želi prihvatiti, Prodavatelj će dogovoriti sa proizvođačem / uvoznikom zamjenu uređaja novim.
Troškovi transporta uređaja priznaju se Kupcu u skladu sa Jamstvenim uvjetima. Pojedini proizvođači i uvoznici svoje Garantne/Jamstvene izjave stavljaju unutar ambalaže ili samog proizvoda koji zatim pečate ili pakiraju tzv. „Blister pakiranjem“. Za ove proizvode Prodavatelj ne ovjerava garancije/jamstvene listove prije isporuke robe, ali oni vrijede uz predočenje ovjerenog Računa Koji je Kupac primio od Prodavatelja. Kupac može Prodavatelju dostavit neovjerenu jamstvenu izjavu i ista će biti ovjerena i vraćena Kupcu bez odlaganja.
Ovjereni jamstveni list i original računa Prodavatelja Kupac je obavezan čuvati jer temeljem njih ostvaruje svoja prava.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Prodavatelj se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima Kupca na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje svojih obveza. Prodavatelj će informirati kupca o načinu korištenja prikupljenih podataka te redovito davati kupcu mogućnost izbora o upotrebi njegovih podataka uključujući mogućnost odluke želi li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo  čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Prodavatelja i njegovi poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Svi podaci su strogo čuvani i zaštićeni od zlouporabe.